Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelings overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen GZ-psycholoog, TA therapeut, en/of coördinator werkend bij Mentaalvrij en de cliënt.

1. Een opdracht komt tot stand door schriftelijk dan wel mondelijke aanvaarding van de behandelingsovereenkomst. 

2. Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een bijeenkomst.

3. De (hoofd)behandelaar bij Mentaalvrij is aangesloten bij de beroepsvereniging van psychologen (N.I.P.) en opgenomen in het door de overheid ingestelde B.I.G.-register. Dit betekent dat de Mentaalvrij behandelaar een beroepscode hanteert waarin hij/zij zich verplicht informatie vertrouwelijk te behandelen.

4. Wij streven ernaar dat je in een behandelingstraject slechts met één behandelaar te maken zult krijgen. Mocht je behandelaar onverhoopt voor langere tijd afwezig zijn, dan neemt een van de andere collega’s de behandeling (tijdelijk) over. Voorwaarde voor een goede behandeling is een goed contact met je behandelaar. Mocht dat contact om wat voor reden dan ook niet geheel naar je zin zijn, dan kun je dat altijd bespreken en eventueel om een andere behandelaar vragen.

5. De diensten worden geleverd op de locatie waar Mentaalvrij gevestigd is, tenzij anders is overeengekomen. 

6. Als een dienst op een andere locatie wordt geleverd dan kunnen er, afhankelijk van de reistijd en beschikbaarheid van de therapeut, extra reiskosten in rekening worden gebracht.

7. Bij het afzeggen van afspraken gelden de volgende regels: bijeenkomsten welke minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, zal niet in rekening gebracht worden. Indien een bijeenkomst niet minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, zal er een no show factuur van 85 euro in rekening worden gebracht. Deze factuur wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

8. Indien de behandelaar de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van de bijeenkomst.

9. Mentaalvrij heeft geen crisisdienst. In geval van crisis dien je contact op te nemen met je huisarts (tijdens kantooruren) of met de huisartsenposten (buiten kantoortijden).

10. Mentaalvrij heeft een klachtenprocedure, mochten er klachten zijn over de geboden zorg dan kun je dit kenbaar maken aan je behandelaar. Klachten over geleverde diensten moeten door de cliënt schriftelijk bevestigd worden. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting.

11. Wij hanteren de behandelinsgstarieven voor de BGGZ zoals opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza).

12. Indien wij een contract hebben afgesloten met de zorgverzekeraar van de cliënt gaat de behandelingsfactuur rechtsreeks naar de zorgverzekeraar.

13. Indien wij geen contract hebben afgesloten met de zorgverzekeraar van de cliënt ontvangt de cliënt een factuur aan het einde van zijn of haar behandelingstraject. De cliënt kan de factuur declareren bij zijn of haar zorgverzekeraar. De cliënt ontvangt vervolgens een vergoeding waarmee hij of zij de factuur kan bekostigen.

14. Wij informeren de cliënt, alvorens een behandeling te starten, of wij gecontracteerd zijn met zijn of haar zorgverzekeraar.

15. Met onze regeling ¨Goede zorg voor iedereen¨ verzekeren wij dat de cliënt alleen betaald wat hij of zij vergoed krijgt. De verantwoordelijkheid voor het betalen van de factuur ligt echter altijd bij de cliënt zelf.

16. Zoals bij alle behandelingstrajecten binnen de GGZ geldt het wettelijk verplichte eigen risico. Het eigen risicio dient de cliënt altijd zelf te betalen. Indien de cliënt de behandelingsfactuur zelf declareert bij zijn of haar zorgverzkeraar zal de zorgverzekeraar een openstaand eigen risico van de vergoeding aftrekken

17. Wanneer er geen mogelijkheid is voor vergoede zorg zal dit met de cliënt worden besproken. Indien de cliënt wenst door te gaan met de behandeling ontvangt hij of zij een factuur aan het einde van het behandeltraject.

18. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen tenzij anders is overeengekomen.

19. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt in verzuim. Wij sturen dan een betalingsherinnering en zullen uiteindelijk overgaan tot het overdragen aan een incassobureau indien niet aan de betalingsverplichtingen voldaan wordt. Mentaalvrij behoudt het recht de behandeling te stoppen dan wel op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

20. Wanneer de voorwaarden van de cliënt strijdig zijn met de voorwaarden van Mentaalvrij dan zijn de voorwaarden van Mentaalvrij van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt doet aan het voorgaande niet af.

21. Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

22. Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen Mentaalvrij en cliënt is het Nederlands recht van toepassing.