Goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ vrijgevestigden

I. Algemene informatie  

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam praktijk: Mentaalvrij onderdeel van Microconsult (vaardigheidsonderzoek bureau en begeleiding) Naam regiebehandelaar: Drs. R.A.J. Baks, GZ-psycholoog E-mailadres: info@mentaalvrij.nl KvK nummer: 24248069 Website: www.mentaalvrij.nl / www.microconsult.nl BIG-registraties: 29049655825 Overige kwalificaties: Supervisor BAPD NIP Klinische Orthopedagogiek Basisopleiding: Klinische Orthopedagogiek AGB-code praktijk: 94002659 AGB-code persoonlijk: 94002232

2. Werkzaam in: 

De generalistische basis-ggz  

3. Aandachtsgebieden  

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm): Therapeutisch Assessment bij angst, depressie, stress en verslaving klachten  

4. Samenstelling van de praktijk  

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIG registraties van regiebehandelaren): 

Zie www.mentaalvrij.nl/overmentaalvrij. Regiebehandelaar is Drs. R.A.J. Baks, GZ psycholoog / orthopedagoog NVO  

5. Professioneel netwerk  

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder: Huisartsenpraktijk(en) Collega psychologen en -psychotherapeuten Anders: intervisiegroep regio Rijnmond platform vrijgevestigden Rijnmond  

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)): Huisartsen in de regio. Zorgadviesteams, interne begeleiders.  

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Intercollegiale consultatie in de intervisie groep multidisciplinair overleg zat teams  

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst): Aanwezigheid : maandag t/m vrijdag van 9.00 t/m 17.00 uur  

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH? Nee  

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg  

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar, zo ja welke? Ja, ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars - zie antwoord hieronder

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is Ik upload mijn gecontracteerde verzekeraars op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl  

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.  

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no show tarief  

8. Kwaliteitswaarborg  

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is: Intervisie Visitatie Bij- en nascholing De beroepscode van mijn beroepsvereniging Link naar website: nvo.nl / nip.nl  

9. Klachten- en geschillenregeling  

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris): Drs. R.A.J. Baks nvo.nl lvvp.nl Link naar website: lvvp.nl / nvo.nl  

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten: lvvp.nl degeschillencommissie.nl De geschillenregeling is hier te vinden Link naar website: lvvp.nl / nvo.nl  

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten  

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij: Naam vervangend behandelaar: Drs. E. Uitdehaag Big: 69061075625  

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja 

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt  

11. Wachttijd voor intake en behandeling  

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via www.mentaalvrij.nl/meestgesteldevragen  

12. Aanmelding en intake  

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): Zie www.mentaalvrij.nl  

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid): Ja  

13. Diagnostiek  

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door Naam: Drs. R.A.J. Baks + onderzoeker/begeleider  

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9401 gz-psycholoog, 1e lijn 9406 gz-psycholoog  

Gespecialiseerde ggz: Geen  

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?: Zie www.mentaalvrij.nl/overmentaalvrij

14. Behandeling  

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door Naam: Drs. R.A.J. Baks  

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9401 gz-psycholoog, 1e lijn 9406 gz-psycholoog  

Gespecialiseerde ggz: Geen  

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is Naam: Drs. R.A.J. Baks  

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9401 gz-psycholoog, 1e lijn 9406 gz-psycholoog  

Gespecialiseerde ggz: Geen  

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja  

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja  

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt: Zie www.mentaalvrij.nl

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): Via Cliendo (ons cliëntsysteem)  

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROMgegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG)  

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: Een 2-wekelijkse vraag: wat heb je van de begeleiding meegenomen?  

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier: Via het voortgangs/eindgesprek  

15. Afsluiting/nazorg  

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: Ja  

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt: Ja  

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt: Ja  

16. Omgang met patiëntgegevens  

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja  

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS: Ja  

III. Ondertekening  

Naam: R.A.J. Baks Plaats: Brielle Datum: 29-10-2016  

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld: Ja