Algemene voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden van Mentaalvrij

4450 500+ geholpen cliënten Beoordeeld met een 8.8 Onze psychologen staan voor je klaar
Hero

Mentaalvrij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85987913 en opereert onder AGB codenummer 22221415.

Artikel 1 - Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Cliënt tot het verrichten van Zorg door Mentaalvrij.

2. Behandelingsovereenkomst: de Overeenkomst inzake de geneeskundige behandeling op grond van art. 7:446 e.v. BW op basis waarvan de Zorg aan de Cliënt wordt verleend. Hieronder valt tevens het behandelingsplan.

3. Cliënt: de natuurlijke persoon die zich tot de Zorginstelling heeft gewend met psychologische zorgverlening basis GGZ bij angst, depressie, stress (burn out),en persoonlijksheidsproblematiek niet zijnde personen die voldoen aan de door Mentaalvrij gestelde uitsluitingscriteria.

4. Diensten: de diensten die Mentaalvrij aanbiedt valt onder de psychologische hulpverlening basis GGZ en kan bestaan uit Therapeutisch Assessment (behandeling bestaande uit psychologisch onderzoek en therapie), ACT (Acceptance and Commitment Therapy) en EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

5. Indicatiebesluit: het besluit c.q. de verwijsbrief vanuit de betrokken huisarts of een andere instantie uitgaande van een wettelijke grondslag op basis waarvan wordt bepaald op welke Zorg Cliënt aanspraak maakt of kan maken. Mentaalvrij voert haar Diensten uitsluitend uit aan de hand van het Indicatiebesluit.

6. Klachtenportaal Zorg: de onafhankelijke klachtenregeling voor cliënten (en hun vertegenwoordigers en nabestaanden) van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen conform de vereisten voortvloeiend uit de Wkkgz.

7. Patiëntendossier: het dossier dat Mentaalvrij op grond van wet- en regelgeving verplicht is bij te
houden met betrekking tot de Zorg van Cliënt.

8. Wkkgz: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, te weten het wettelijk gerealiseerd landelijk
klachteninstituut betreft klachten in de zorg.

9. Zorginstelling: de instantie die Zorg verleent aan Cliënt binnen het domein van geestelijke gezondheidszorg.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Mentaalvrij, elke Overeenkomst tussen Mentaalvrij en Cliënt en op elke Dienst die door Mentaalvrij wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Cliënt en/of diens ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Mentaalvrij aangeven op welke wijze Cliënt en/of diens ouder(s)/wettelijke verzorger(s) de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolg overeenkomsten met Cliënt.

5. De toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

6. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3 - Het Aanbod en recht op informatie

1. Alle door Mentaalvrij .gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Cliënt heeft recht op die informatie die noodzakelijk is om een weloverwogen keuze te kunnen maken met het oog op de te verlenen Zorg. De informatie vanuit Mentaalvrij verstrekt is opgesteld in voor Cliënt begrijpelijke taal.

3. Voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst wordt al dan niet in overleg met Cliënt en aan de hand van het Indicatiebesluit bepaald welke zorg het beste bij Cliënt past. Tevens vindt uitwisseling van informatie plaats welke noodzakelijk is voor het opstellen van een adequaat behandelingsplan.

4. In het kader van de informatie noodzakelijk met betrekking tot het behandelingsplan, voorziet Cliënt Mentaalvrij voor zover redelijkerwijs mogelijk in ieder geval van:

a. de diagnose en relevante informatie met betrekking tot de aan de orde zijnde problematiek;

b. de contactgegevens van Cliënt en/of diens ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s);

c. de hulpverleningsgeschiedenis van Cliënt;

d. informatie van derden van Cliënt;

5. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Cliënt in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

6. Mentaalvrij licht Cliënt op duidelijke wijze en desgevraagd schriftelijk in over het voorgenomen behandelingsplan en de ontwikkelingen omtrent het behandelingsplan, de behandeling en de gedragsgerelateerde toestand van Cliënt.

7. Voorts voorziet Mentaalvrij Cliënt van alle informatie die Cliënt redelijkerwijze dient te weten over overeenkomstig artikel 7:448 BW.

8. Het verstrekken van informatie kan achterwege blijven in het uitzonderlijke geval dat het verstrekken daarvan kennelijk ernstig nadeel oplevert voor Cliënt, alsmede indien Cliënt uitdrukkelijk heeft aangegeven informatie over de behandeling niet te willen ontvangen, behoudens voor zover het belang dat Cliënt daarbij niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor haarzelf of anderen kan voortvloeien en Mentaalvrij van dit nadeel op de hoogte is of redelijkerwijze van op de hoogte zou moeten zijn.

9. Eventuele termijnen in het aanbod van Mentaalvrij zijn in beginsel indicatief en geven Cliënt bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

 

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. Alvorens de Overeenkomst tot stand komt, dient het voor de financiering noodzakelijke Indicatiebesluit te zijn afgegeven door de betreffende huisarts of instelling. Zonder Indicatiebesluit is Mentaalvrij niet in staat Zorg te verlenen of diensten te verrichten ten behoeve van Cliënt. Cliënt kan geen schadevergoeding ontlenen aan het feit dat er geen Overeenkomst tot stand kan komen en/of Cliënt niet, niet op tijd of niet geheel de nodige zorg toekomt, indien Mentaalvrij niet over de noodzakelijke verwijzing, te weten het Indicatiebesluit beschikt.

2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Cliënt een Aanbod c.q. Overeenkomst van Mentaalvrij schriftelijk dan wel mondeling heeft aanvaard, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail. Door middel van het ondertekenen van de Overeenkomst geeft Cliënt expliciet en ondubbelzinnig toestemming. Hieronder wordt ook verstaan het invullen en ondertekenen van de intakevragenlijst. Hiermee wordt voldaan aan het toestemmingsvereiste.

3. Mentaalvrij is niet gehouden aan een Aanbod indien Cliënt redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Cliënt geen rechten ontlenen.

4. Elke Overeenkomst die met Mentaalvrij wordt aangegaan, berust bij de Zorginstelling en niet bij een individuele persoon die met Mentaalvrij is verbonden.

5. Mentaalvrij behoudt zich het recht voor een Overeenkomst te weigeren indien sprake is van één van de volgende uitsluitingscriteria:

a. Ernstige verslavingsproblematiek;

b. Personen die in aanraking zijn geweest met justitie/onder toezicht staan van de reclassering;

c. Ernstige suïcidaliteit;

d. Zorgbehoeften die niet passen binnen de basis GGZ, waaronder psychische klachten met zware ernst
waarvoor specialistische GGZ vereist is.

 

Artikel 5 - Opstellen van het behandelingsplan

1. Om Cliënt te kunnen voorzien van adequate zorg wordt in overeenstemming met de professionele standaard en zoals van een goed zorgverlener verwacht mag worden, een behandelingsplan opgesteld. Het behandelingsplan bestaat uit een diagnostiek fase (Therapeutisch Assessment) en een behandelingsfase (Acceptance & Commitment Therapy).

2. Mentaalvrij vangt aan met de Zorg vanaf het moment dat Cliënt heeft ingestemd met het (voorlopige) behandelingsplan, behoudens indien er sprake is van een acute situatie waardoor onmiddellijke behandeling nodig is om ernstig nadeel voor Cliënt te voorkomen in welk geval overleg tussen Mentaalvrij en Cliënt zo spoedig mogelijk na de afwijking plaats. 

3. Indien naar professioneel inzicht van Mentaalvrij een afwijking van het overeengekomen behandelingsplan in het belang van Cliënt noodzakelijk is, vindt onderling overleg met Cliënt plaats. De (Behandel)overeenkomst zal dan overeenkomstig aangepast worden.

 

Artikel 6 - Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de behandeling is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Mentaalvrij van Cliënt verkrijgt, alsmede de medewerking van Cliënt. In beginsel wordt aan de hand van de intake, vragenlijsten en vergoedingsmogelijkheden een behandelingsovereenkomst opgesteld. De duur van een Overeenkomst is afhankelijk van de zorgbehoefte, vergoedingsmogelijkheden en/of de welwillendheid van Cliënt in het leveren van een eigen bijdrage. Mentaalvrij volgt de richtlijnen van het Zorgprestatiemodel voor de basis GGZ opgesteld door NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit)

2. Indien de Cliënt na het intakegesprek niet doorgaat met het behandeltraject, is Mentaalvrij gerechtigd de kosten van het intakegesprek in rekening te brengen. Indien Mentaalvrij een contract heeft met de zorgverzekeraar van Cliënt, zal de rekening door Mentaalvrij ingediend worden. Indien Mentaalvrij geen contract heeft met de zorgverzekeraar van Cliënt, zal de rekening gefactureerd worden aan Cliënt. Cliënt kan deze factuur ter declaratie indienen bij zijn of haar zorgverzekeraar. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat Cliënt voor het intakegesprek een kopie verwijzing (huisarts of instelling SGGZ) aan Mentaalvrij geleverd heeft.

3. Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst is slechts mogelijk in overleg.

4. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Cliënt de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Mentaalvrij tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Mentaalvrij is hierbij leidend.

5. De Overeenkomst kan niet door Mentaalvrij opgezegd worden, behoudens gewichtige redenen, en de overschrijding van de uitsluitingsgronden door Cliënt als bedoeld in artikel 4 lid 6 van deze algemene voorwaarden. Onder gewichtige redenen wordt in ieder geval verstaan: het stopzetten van de Indicatie c.q. Zorgindicatie door de instantie die de (Zorg)Indicatie heeft verstrekt, waardoor de financiering van de Behandelovereenkomst niet langer plaats kan vinden.

6. Onverminderd de voorgaande bepalingen eindigt de (Behandel)overeenkomst indien sprake is van:

a. Doorverwijzing naar een andere Zorginstelling dan Mentaalvrij;

b. Instemming en schriftelijke goedkeuring van beide partijen indien van Partijen wegens gegronde redenen niet langer gevergd kan worden om de (Behandel)overeenkomst op dezelfde wijze in stand te houden

c. Opzegging door Cliënt middels expliciete en ondubbelzinnige schriftelijke verklaring;

d. Overlijden van Cliënt;

e. Het stopzetten, beëindigen of intrekken van het Indicatie door de daartoe bevoegde instantie.

 

Artikel 7 - Uitvoering van de dienstverlening

1. Mentaalvrij zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed zorgverlener c.q. hulpverlener verlangd mag worden. Mentaalvrij staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. Mentaalvrij werkt met psychologen die zijn aangesloten bij de Nederlandse beroepsvereniging voor psychologen ( NIP).

3. De Overeenkomst op basis waarvan Mentaalvrij de Zorg uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Cliënt. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

4. Het door de betreffende instantie afgegeven Indicatiebesluit, alsmede de door Cliënt verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Mentaalvrij aangeboden Diensten en prijzen zijn gebaseerd.

5. Bij de uitvoering van de Diensten is Mentaalvrij niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Cliënt op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd of indien dit redelijkerwijze naar professioneel inzicht van Mentaalvrij niet in het belang van Cliënt zal zijn.

6. Mentaalvrij is niet gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten derden in te schakelen, behalve in geval van waarneming waarvan Cliënt tijdig op de hoogte wordt gesteld.

7. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Mentaalvrij Cliënt tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

8. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Cliënt verstrekte informatie en op het door de betreffende huisarts afgegeven verwijsbrief, alsmede op grond van de door Mentaalvrij gedurende de zorg geconstateerde feiten. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Mentaalvrij aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de dienstverlening wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Cliënt niet of niet tijdig, of niet in het gewenste format alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Mentaalvrij, het betreffende Indicatiebesluit niet tijdig of niet volledig is afgegeven of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Cliënt komen, sprake is van vertraging heeft Mentaalvrij recht op een redelijke verlenging van het uitvoeren van de behandelovereenkomst.

9. De opdracht wordt uitgevoerd op basis van het Indicatiebesluit, indien blijkt dat de uitvoering van de opdracht korter of langer nodig is, dan is Mentaalvrij gerechtigd om dit besluit aan te passen.

 

Artikel 8 - Dossierplicht

1. Mentaalvrij richt naast de Overeenkomst een dossier in met betrekking tot de zorg die Cliënt verkrijgt. Mentaalvrij houdt in het dossier aantekening van de gegevens omtrent de gezondheid en de gedragstoestand van Cliënt en van de ten behoeve van Cliënt verrichte Diensten. Dit elektronisch patientdossier of EPD wordt aangemaakt met toestemming van Cliënt.

2. Mentaalvrij verstrekt aan Cliënt desgevraagd inzage in en afschrift van het dossier, tenzij verstrekking van informatie of gegevens opgenomen in het dossier ernstige inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer en inzage derhalve redelijkerwijze niet van Mentaalvrij kan worden verlangd.

3. Op verzoek van Cliënt kunnen de in het dossier opgenomen gegevens en bescheiden worden vernietigd, behoudens indien bewaring van betreffende informatie of gegevens van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betreffende Cliënt, alsmede indien Mentaalvrij gehouden is tot bewaring op grond van een wettelijke plicht.

 

Artikel 9 - Verplichtingen Cliënt

1. Voordat een behandelingsplan c.q. Overeenkomst kan worden opgesteld, is Cliënt verplicht de gegevens die nodig zijn voor het opstellen van het behandelingsplan c.q. Overeenkomst volledig en naar waarheid in te vullen. Cliënt zal naar beste weten Mentaalvrij voorzien van alle inlichtingen en de medewerking die Mentaalvrij voor het uitvoeren van de Overeenkomst redelijkerwijs behoeft. Cliënt is verplicht om Mentaalvrij de door haar verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Mentaalvrij niet in staat is een adequaat behandelingsplan c.q. Overeenkomst op te stellen en daardoor niet de juiste Zorg kan verlenen ten behoeve van Cliënt.

2. Mentaalvrij is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren, noch is Mentaalvrij verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Mentaalvrij voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. Mentaalvrij kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de (Behandelings)overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie voor zover deze redelijkerwijze nodig is om een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst te kunnen bewerkstelligen. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Cliënt dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Mentaalvrij.

4. Mentaalvrij en Cliënt is verplicht uitvoering te geven aan de gesloten behandelovereenkomst, behoudens een tussentijdse annulering, zoals omschreven in artikel 6 van deze algemene voorwaarden. indien een afspraak gemaakt is voor een behandeling en Cliënt zegt deze afspraak minder dan 48 uur voorafgaand aan de afspraak af, kunnen door Mentaalvrij kosten in rekening gebracht worden vanwege het niet opdagen door Cliënt.

 

Artikel 10 - Behandeling

1. In het kader van de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst biedt Mentaalvrij diverse Diensten aan die gericht zijn op de ontwikkeling van de Cliënt alsmede het stabiliseren van een situatie waarin de Cliënt en/of de ouder(s) en/of wettelijke verzorger(s) zich bevinden.

2. De Diensten vinden plaats op de locatie van Mentaalvrij.

3. Cliënt is verplicht haar volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst. Cliënt dient Mentaalvrij in staat te stellen de Behandelingsovereenkomst uit te voeren en zorgt ervoor dat zij geen belemmering veroorzaakt ten aanzien van de veiligheid van Mentaalvrij in de breedste zin van het woord, alsmede de arbeidsomstandigheden.

4. Mentaalvrij kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Mentaalvrij de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Cliënt beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

5. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de verleende Zorg en adviezen van Mentaalvrij kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Cliënt en met name de (actieve) medewerking van Cliënt en indien van toepassing diens ouders/wettelijk vertegenwoordigers.

6. Wanneer de Dienst plaatsvindt op een vooraf afgesproken moment, zorgt Mentaalvrij ervoor dat het voor Cliënt duidelijk is wanneer en op welk tijdstip de betreffende Dienst zal plaatsvinden.

7. Mentaalvrij houdt bij het plannen van Dienst en hiermee gemoeide afspraken zoveel mogelijk rekening met wensen, voorkeuren en beperkingen van Cliënt, tenzij dit redelijkerwijs niet van Mentaalvrij gevergd kan worden.

8. Indien Cliënt of Mentaalvrij een gemaakte afspraak met betrekking tot een Dienst niet kan nakomen, dient deze afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Indien dit niet het geval is wordt er een no show tarief van 85 euro gerekend.

9. Cliënt wordt geïnformeerd indien er sprake is van een wijziging in de gemaakte afspraken met betrekking tot een Dienst (bijvoorbeeld van datum, tijd, locatie).


Artikel 11 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Cliënt of naar professioneel inzicht van Mentaalvrij nadere zorg nodig is om tot het gewenste resultaat ten behoeve van Cliënt te komen, is Cliënt verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief, behoudens het geval dat de zorgverzekering van Cliënt de kosten vergoed. Mentaalvrij is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan slechts aanvangen met eventuele wijzigingen indien dit is goedgekeurd door de betreffende instantie, en de wijzigingen zijn opgenomen in het behandelingsplan en/of Behandelingsovereenkomst.


Artikel 12 - Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn vrijgesteld van btw.

2. Mentaalvrij voert haar dienstverlening uit conform het (wettelijk) vastgestelde tarief. De kosten van de Diensten worden achteraf berekend aan de hand van de door Mentaalvrij opgestelde registratie (nacalculatie) en worden in rekening gebracht bij Cliënt, tenzij deze kosten rechtstreeks door de zorgverzekering van Cliënt, het zorgkantoor of de gemeente worden vergoed. Indien en voor zover mocht blijken dat één of meerdere betalingen niet vergoed worden door de zorgverzekering, is Cliënt verplicht om de vergoeding zelf te betalen. Het kan voorkomen dat de Cliënt een eigen bijdrage of eigen risico dient te betalen. Indien hier met de Cliënt afspraken over zijn gemaakt vervalt de (gedeeltelijke) betaling van een eigen bijdrage voor.

3. Indien de vergoeding van de Dienst niet zeker is, bijvoorbeeld door het ontbreken van een zorgverzekering, verwijzing, Indicatiebesluit of beschikking, wordt er geen zorg geleverd behalve de medische en kennelijk noodzakelijke zorg. Bij gerechtvaardigde twijfel over het al dan niet verkrijgen van de vergoeding, treden Mentaalvrij en Cliënt met elkaar in overleg om tot een passende oplossing te komen.

4. De kosten van derden, die na goedkeuring van Cliënt door Mentaalvrij worden ingezet, worden op de factuur doorberekend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Indien de kosten niet worden gedekt door de zorgverzekeraar of de gemeente, kunnen partijen overeenkomen dat Cliënt een voorschot dient te betalen, welke Cliënt dient te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

6. Cliënt kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7. Mentaalvrij is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven van de zorg.

8. Behoudens het geval de kosten worden gedekt door de zorgverzekering van Cliënt of door de gemeente, dient Cliënt de door Mentaalvrij gefactureerde kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Mentaalvrij.


Artikel 13 - Incassobeleid

1. Wanneer Cliënt niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal Cliënt eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Cliënt binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Cliënt in verzuim is, zal Mentaalvrij zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Mentaalvrij meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Cliënt.


Artikel 14 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Mentaalvrij gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Cliënt en zal deze slechts conform de geldende wet- en regelgeving gebruiken. Indien daartoe gevraagd, zal Mentaalvrij de betrokkene hierover informeren.

2. Indien Mentaalvrij op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal Mentaalvrij zich inzetten om te waarborgen dat de beveiliging hiervan voldoet aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

3. Mentaalvrij is verplicht gegevens van de Cliënt bij te houden in het elektronisch patiëntendossier zoals nader bepaald in artikel 8 van deze algemene voorwaarden en zal daarin de voortgang van het behandelingsplan opnemen. Dit dossier kan ingezien worden door de personen en/of instanties die betrokken zijn bij de uitvoering van het behandelingsplan en door de betrokkene zelf (hieronder wordt tevens verstaan de ouder(s) en/of de wettelijke verzorger(s) van de Cliënt. Het verwerken van persoonsgegevens in het patiëntendossier is aan strikte regels gebonden.


Artikel 15 - Opschorting en ontbinding

1. Mentaalvrij is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten indien sprake is van een intrekking, beëindiging of wijziging van het Indicatiebesluit en hierdoor van Mentaalvrij niet langer gevergd kan worden de Zorg aan Cliënt te verlenen, behoudens de opschorting kennelijk leidt of zal leiden tot ernstig nadeel voor Cliënt. De opschorting zal terstond aan Cliënt schriftelijk worden bevestigd. Mentaalvrij zal tevens meewerken aan het vinden van een passende oplossing voor zover dit redelijkerwijze in het kader van een goed zorgverlener van haar gevergd kan worden.

2. Mentaalvrij is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.


Artikel 16 - Overmacht

1. Mentaalvrij is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Mentaalvrij wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Mentaalvrij, (ii) gebrekkigheid van programmatuur of andere zaken, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (v) ziekte van (werknemers van) Mentaalvrij (vi) overige situaties die naar het oordeel van Mentaalvrij buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht heeft Cliënt het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Cliënt worden betaald. Mentaalvrij is niet verplicht om Cliënt te vergoeden voor eventuele schade die door Cliënt wordt geleden ten gevolge van de overmachtssituatie.


Artikel 17 - Beperking van aansprakelijkheid

1. Cliënt is vanaf de leeftijd van 16 jaar zelf aansprakelijk voor de uit de Behandelingsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, onverminderd de verplichting van diens ouder(s)en/of wettelijk vertegenwoordiger(s) tot voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding.

2. Indien en voor zover een derde, zoals een bewindvoerder of andere wettelijke vertegenwoordiger van Cliënt de Behandelingsovereenkomst mede ondertekend, is deze derde mede verantwoordelijk voor het nakomen van de uit de (Behandelings)overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

3. De aansprakelijkheid van Mentaalvrij in het kader van de Overeenkomst in de zin van artikel 7:446 e.v. B.W. is niet beperkt, overeenkomstig art. 7:463 BW. Mentaalvrij is aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van haar handelen of nalaten op grond van de Overeenkomst. Indien en voor zover ter uitvoering van een Overeenkomst verrichtingen plaatsvinden in een ziekenhuis dat geen partij is bij de Overeenkomst, is het ziekenhuis voor een tekortkoming mede aansprakelijk, als ware het zelf bij de Overeenkomst partij.


Artikel 18 - Geheimhouding

1. Mentaalvrij is verplicht strikte geheimhouding te bewaren en dient ervoor te zorgen dat aan anderen dan de Cliënt (en/of diens ouder(s) of wettelijke verzorger(s)) geen inlichtingen over de Cliënt dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden wordt verstrekt, tenzij de Cliënt uitdrukkelijk daarvoor toestemming heeft verleend. Indien verstrekking plaatsvindt, geschiedt deze slechts voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad. De verstrekking van betreffende informatie kan geschieden zonder inachtneming van de beperkingen, bedoeld in de voorgaande volzinnen, verplicht.

2. Onder anderen dan de Cliënt wordt niet verstaan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst en degene die optreedt als vervanger van de hulpverlener, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hun in dat kader te verrichten werkzaamheden. Slechts op grond van art. 7:458 BW en conform het gestelde in dit artikel kan afgeweken worden van de geheimhouding.

3. Een uitzondering betreft wanneer de behandelaar naar professionele inschatting de kans tot het aanbrengen van leed bij de cliënt of een ander als significant inschatten. In dat geval is er geen toestemming vereist om contact op te nemen met de huisarts.

 

Artikel 19 - Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Mentaalvrij waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Mentaalvrij en worden niet overgedragen aan Cliënt tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Mentaalvrijworden overgedragen aan Cliënt is Mentaalvrij gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Cliënt. Een dergelijke vergoeding dient door Cliënt te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Cliënt verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Mentaalvrij rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Mentaalvrij. Indien Cliënt wijzigingen wenst aan te brengen in door Mentaalvrij opgeleverde zaken, dient Mentaalvrij expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

4. Het is Cliënt verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Mentaalvrij rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

6. Elke inbreuk van Cliënt op de IE-rechten (en auteursrechten) van Mentaalvrij, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro en een boete van € 500,- euro voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit boetebeding laat onverlet de mogelijkheid van Mentaalvrij om schade te vorderen.


Artikel 20 - Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Cliënt geeft Mentaalvrij, al dan niet op verzoek van Mentaalvrij, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die Mentaalvrij redelijkerwijs behoeft om de Zorg conform het behandelingsplan te kunnen verlenen, waaronder begrepen informatie over een eventuele wilsverklaring of crisiskaart. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van tussentijdse wijzigingen in de persoonlijke situatie van Cliënt die kunnen leiden tot een verandering in het ten behoeve van Cliënt opgestelde behandelingsplan en zal deze gegevens zo spoedig mogelijk kenbaar maken.

2. Cliënt vrijwaart Mentaalvrij van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, tenzij de gevolgen redelijkerwijze niet voor rekening van Cliënt dienen te komen.

3. Indien Cliënt elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Mentaalvrij verstrekt, dienen deze vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 21 - Klachten

1. In het kader van de verplichtingen uit de Wkkgz heeft Mentaalvrij de nodige maatregelen genomen om een effectieve en laagdrempelige klachtenprocedure te realiseren.

2. Indien Cliënt niet tevreden is over de service van Mentaalvrij of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, dient Cliënt deze klachten zo spoedig mogelijk schriftelijk of mondeling te melden bij diens contactpersoon en/of een andere bevoegde medewerker van Mentaalvrij. De betreffende contactpersoon c.q. medewerker zal de klacht in behandeling nemen en indien mogelijk en noodzakelijk direct maatregelen treffen.

3. Voorts zal Mentaalvrij de nodige interne maatregelen treffen en in overleg met Cliënt proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. op diens verzoek van advies dienen met betrekking tot de indiening van een klacht en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.

4. Indien de betreffende medewerker van Mentaalvrij en/of contactpersoon van Cliënt en Cliënt om wat voor reden dan ook niet gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen, wordt aangesloten bij de klachtenprocedure van de onafhankelijke klachtencommissie van Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg zal de klacht vervolgens afhandelen conform hetgeen bepaald in de Wkkgz.

5. Mentaalvrij zal Cliënt op diens verzoek van advies voorzien met betrekking tot de indiening van een klacht bij het Klachtenportaal Zorg en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.


Artikel 22 - Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Mentaalvrij en Cliënt is Nederlands recht van toepassing.

2. Mentaalvrij heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Cliënt hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Mentaalvrij. en Cliënt, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

4. Cliënt kan in het kader van hetgeen omschreven in de Zorgverzekeringswet naast de andere bestaande mogelijkheden een geschil voorleggen aan een geschilleninstantie conform de Wkkgz indien de behandeling van de klacht in onvoldoende mate de ontevredenheid van de Cliënt of instelling wegneemt, indien de klachtenregeling niet voldoende is nageleefd of in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de Cliënt onder de gegeven omstandigheden zijn klacht over een gedraging van de betreffende medewerker bij Mentaalvrij zelf indient.


Brielle, 23 juni 2022