Privacybeleid Mentaalvrij

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van jouw persoonsgegevens bij de dienstverlening van Mentaalvrij.  

Mentaalvrij respecteert de privacy van haar cliënten en gaat vertrouwelijk om met jouw persoonlijke informatie en verwerking hiervan.  

In deze privacyverklaring vindt je terug welke persoonsgegevens wij verwerken en wat wij met deze persoonsgegevens doen. De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) geeft algemene regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Deze wet is ook van toepassing op cliëntgegevens binWe gebruiken diverse software om onze website bezoekers en gebruikers bij te houden. Via www.builtwith.com kun je www.mentaalvrij.nl invoeren en zien welke software er momenteel allemaal op de website draait.  

Wat doen we met jouw gegevens op onze website? Als je www.mentaalvrij.nl bezoekt houden we automatisch een aantal gegevens van je bij:  

– IP Adres – Locatie op stadsniveau – Welke pagina’s je bezoekt  

Welke software gebruiken we om te tracken? We gebruiken diverse software om onze website bezoekers en gebruikers bij te houden. Via www.builtwith.com kun je www.mentaalvrij.nl invoeren en zien welke software er momenteel allemaal op de website draait.  

Software die wij veel gebruiken zijn o.a: 

-Google Analytics, om te kijken wat bezoekers doen. (wij hebben de stappen die hier beschreven zijn: https://imu.nl/google-analytics/analytics-anonimiseren-voor-avg/ doorlopen. Je IP adres is gemarkeerd en we hebben een verwerkings overeenkomst getekend met Google -Hotjar, om te kijken wat bezoekers doen (jouw gegevens zijn geanonimiseerd en wij hebben een verwerkersovereenkomst getekend met Hotjar) -Mailchimp, voor het versturen van e-mails  

SSL Onze website en software is beveiligd met een SSL certificaat. Dit houdt in dat door jou ingevoerde data beveiligd wordt verzonden. Alleen jij en wij kunnen het zien.  

Begrip cliënt Onder een ‘cliënt’ verstaan we de volwassen zorgvrager of de jeugdige en zijn/haar ouders of wettelijke verzorgers.  

Gebruik van onze diensten Wanneer je je aanmeldt voor de diensten van Mentaalvrij, vragen wij je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in ons cliëntsysteem en worden gebruikt om onze diensten aan je te kunnen leveren.  

Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Mentaalvrij. Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden zonder jou toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en Mentaalvrij.  

Mentaalvrij maakt gebruik van een digitaal cliëntdossier van Cliendo. Cliendo heeft een ISO 27001, 14001, 9001 en NEN7510 gecertificeerd datacentrum. Dit betekent dat kwaliteitsmanagement en beveiliging optimaal zijn gewaarborgd. Mentaalvrij heeft een verwerkersovereenkomst met Cliendo.

De persoonsgegevens Wij verzamelen de volgende gegevens Bij eerste contact: Volledige naam Geboortedatum Adresgegevens Telefoonnummers Mailadres Reden van aanmelding  

Voorafgaande aan het Therapeutisch Assessment: BSN van de cliënt Naam huisarts Naam zorgverzekeraar Gezondheid en ontwikkeling van de cliënt Kenmerken gedrag Probleemgeschiedenis  

Tijdens het Therapeutisch Assessment: Psychodiagnostische informatie met betrekking op de vraagstelling/problematiek Observatie van de cliënt Behandelplannen Informatie vanuit derden, uiteraard na toestemming van de cliënt Persoonlijke aantekeningen van de therapeut dienen enkel ter ondersteuning en behoren niet tot het dossier. Bij de overdracht van een dossier, bekijkt de therapeut welke aantekeningen daadwerkelijk behoren tot het dossier.  

De AVG-grondslagen In de beroepscode van NIP en NVO worden de voorschriften betreft o.a. dossiervorming, inzagerecht en geheimhoudingsplicht vermeld. Onze psychologen/orthopedagogen werken alle conform de betreffende beroepscode en daarbij geldende regels.  

Gegevensverwerking Je persoonsgegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorgzaamheid verzameld, verwerkt en bewaard. Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van dienstverlening. Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

De bewaartermijnen Mentaalvrij voldoet aan de bewaartermijnen die gesteld worden voor de ggz. Wij bewaren je persoonsgegevens zolang als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening. De officiële bewaartermijn voor een ggz dossier bedraagt 15 jaar.  

Het register van verwerkingsactiviteiten Mentaalvrij heeft een register van verwerkingsactiviteiten opgesteld.  

De beveiligingsmaatregelen Mentaalvrij heeft diverse beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van je persoonsgegevens. Zo maken wij onder andere gebruik van beveiligde computers en software voor de opslag van digitale gegevens. Het digitaal uitwisselen van gegevens gebeurt enkel met behulp van beveiligde communicatiemiddelen en/of versleutelde documenten. Ons bedrijfspand is beveiligd dmv een alarmsysteem.  

Geheimhouding De TA therapeut geeft geen informatie aan derden over de cliënt zonder zijn uitdrukkelijke toestemming. Is de cliënt nog geen 12 jaar, dan moeten de ouders die gezag over hem uitoefenen namens hem toestemming geven. Een cliënt vanaf 12 jaar geeft zelf toestemming, tenzij hij ‘niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake’. In dat geval moeten de ouders met gezag toestemming geven. Een cliënt kan alleen toestemming voor het verstrekken van informatie geven als hij voldoende is geïnformeerd door de therapeut.. De cliënt kan mondeling of schriftelijk toestemming geven. In het geval van mondelinge toestemming, zal de therapeut dit noteren in het dossier.  

Mentaalvrij werkt met een klein team therapeuten. Intercollegiaal overleg zien wij als een waarborg voor goede kwaliteit van de dienstverlening. In veel gevallen zijn er dus meerdere orthopedagogen/psychologen op de hoogte van het dossier van een cliënt. De cliënt geeft op voorhand schriftelijke toestemming voor het intern overleggen van dossierinformatie.  

Uitzonderingen geheimhouding 1. Wettelijke plicht Als er een wettelijke plicht bestaat om gegevens te verstrekken geldt de geheimhoudingsplicht niet. 2. Ouders van jeugdigen tot 16 jaar In principe delen ouders met gezag in het geheim. Een therapeut mag dus met de gezaghebbende ouders/vertegenwoordigers over hun kind en over de hulpverlening spreken. De therapeut geeft geen (of niet alle) informatie als informatieverstrekking het belang van de jeugdige kan schaden. 3. Ouders van jeugdigen vanaf 16 jaar Bij een cliënt vanaf 16 jaar geldt de geheimhoudingsplicht ook tegenover de ouders. De therapeut mag de ouders alleen informeren met toestemming van de jeugdige. Een uitzondering geldt voor een jeugdige die ‘niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake’.  

Jouw rechten Op grond van de AVG heb je de volgende rechten:  

Recht op inzage/afgifte De cliënt heeft recht op inzage in/afgifte van zijn dossier. Is de cliënt nog geen 12 jaar oud, dan oefenen de ouders die het gezag over hun kind hebben het inzagerecht voor hun kind uit. Enkel ouders met gezag oefenen het inzagerecht uit. Is de cliënt tussen de 12 en 16 jaar oud, dan hebben de ouders met gezag en de jeugdige beiden inzagerecht. Is de jeugdige 16 jaar of ouder, dan oefent alleen hij zelf het inzagerecht uit. Bij een jeugdige vanaf 16 jaar is inzage door de ouders alleen mogelijk op basis van toestemming van de jeugdige.  

De persoonlijke aantekeningen van de therapeut behoren niet tot het dossier en zijn dus niet ter inzage. Inzage kan worden geweigerd voor zover de privacy van een derde wordt geschaad.  

Inzage in of afschrift van het dossier wordt aan de cliënt geweigerd, indien deze: a. jonger is dan twaalf jaar, of b. de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake.  

Recht op dataportabiliteit Een cliënt heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die Mentaalvrij van hen heeft. Zo kunnen zij hun gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Tevens kunnen cliënten vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie. Het betreft hier enkel digitale gegevens.

Recht op rectificatie en aanvulling Een cliënt heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Wanneer de persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor die zijn verwerkt, onjuist zijn, is Mentaalvrij verplicht om alle redelijke maatregelen te nemen om die gegevens te rectificeren of aan te vullen. Wanneer de onjuiste of onvolledige persoonsgegevens aan derde partijen zijn verstrekt, worden de aangepaste of aangevulde gegevens ook aan deze organisaties doorgegeven.  

Recht op beperking van verwerking Het recht op beperking van de verwerking geldt in situaties die voldoen aan een van de volgende criteria: - Gegevens zijn mogelijk onjuist Onjuiste persoonsgegevens mogen niet gebruikt worden zolang Mentaalvrij nog niet heeft gecontroleerd of de gegevens wel kloppen. - De verwerking is onrechtmatig Mentaalvrij mag bepaalde gegevens niet verwerken, maar de cliënt wil niet dat de gegevens gewist worden. Bijvoorbeeld omdat hij de gegevens later nog wil opvragen. - Gegevens zijn niet meer nodig Mentaalvrij heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, maar de cliënt heeft de persoonsgegevens nog wel nodig voor een rechtsvordering. Bijvoorbeeld een juridische procedure waarbij hij betrokken is. - Betrokkene maakt bezwaar Maakt iemand bezwaar tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens? Dan moet Mentaalvrij stoppen met deze gegevens te verwerken. Tenzij Mentaalvrij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de cliënt. Heeft Mentaalvrij de betreffende persoonsgegevens aan andere partijen verstrekt? Dan laat Mentaalvrij deze organisaties weten dat het gebruik van deze gegevens is beperkt. En dat zij dat dus ook moeten doen.

Recht van bezwaar Een cliënt heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens. Wanneer een cliënt bezwaar maakt tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens moet Mentaalvrij stoppen met deze gegevens te verwerken. Tenzij Mentaalvrij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene. Of die te maken hebben met een rechtsvordering.  

Vernietigingsrecht (recht op vergetelheid) Een cliënt (of als hij nog geen 12 jaar oud is, zijn ouder die gezag over hem uitoefent) heeft het recht om te verzoeken om de vernietiging van (een deel van) zijn dossier. Vernietiging kan worden geweigerd als het bewaren van de gegevens van ‘aanmerkelijk belang is voor een ander dan de jeugdige’. Daarnaast moet vernietiging worden geweigerd als deze vernietiging in strijd is met de wet.  

Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering Sommige organisaties nemen een besluit op basis van automatisch verwerkte gegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij profilering. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen recht op een menselijke blik bij besluiten die over hen gaan. Voorbeelden zijn de automatische weigering van een online ingediende kredietaanvraag of verwerking van sollicitaties via internet zonder menselijke tussenkomst. Voor de dienstverlening van Mentaalvrij wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.  

Mentaalvrij heeft een procedure opgesteld voor het geval een betrokkene verzoekt om één van de aan hem/haar toekomende rechten uit te oefenen:  

De betrokkenen kunnen een verzoek tot uitoefening van één van bovengenoemde rechten indienen door een e-mail te versturen naar info@mentaalvrij.nl..Binnen 5 werkdagen wordt via de e-mail gereageerd en wordt het betreffende toestemmingformulier per e-mail verstuurd naar de betrokkene. Na ontvangst van een volledig ingevuld en ondertekend formulier, zal Mentaalvrij voldoen aan het verzoek van de betrokkene mits het verzoek wettelijk is toegestaan.  

Klachtenregeling De betrokkenen kunnen een klacht over de naleving van dit reglement indienen door een e-mail te versturen naar info@mentaalvrij.nl. Binnen 5 werkdagen wordt via de e-mail gereageerd. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u een procedure starten bij de rechtbank of een verzoek indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in het geschil met ons.

Tot slot Deze verklaring is alleen van toepassing op de dienstverlening van Mentaalvrij. Mentaalvrij kan deze privacyverklaring aanpassen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.  

Heb je nog vragen over onze privacy voorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op!  

Het team van Mentaalvrij