Kwaliteitstatuut

Het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ beschrijft de kwaliteitsnormen waaraan wij (moeten) voldoen om de zorg voor onze cliënten in de GGZ te organiseren

2012 M10 I401 N028
Hero

Bekijk hieronder het goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – Instelling (Format C) van Mentaalvrij

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam instelling zoals bekend bij KVK: Mentaalvrij - Mentorplus

Hoofd postadres straat en huisnummer: Ceintuurbaan 15 A

Hoofd postadres postcode en plaats: 3051 AE Rotterdam

Website: www.mentaalvrij.nl

KvK nummer: 85987913

AGB-code 1: 22221415

 

2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt

Naam: Maarten Baks

E-mailadres: maarten@mentorplus.nl

Tweede e-mailadres: info@mentaalvrij.nl

Telefoonnummer: 0622681596

 

3. Onze locaties vindt u hier

Link: www.mentaalvrij.nl/contact-locaties

 

4. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod:

4a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van uw instelling en hoe uw patiëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: Op welke problematiek/doelgroep richt uw instelling zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:

Mentaalvrij - Mentorplus past de wetenschappelijk bewezen behandelmethodes Therapeutisch Psychologisch Onderzoek/Therapeutisch Assessment (TPO/TA), Gedragstherapie (ACT, CGT) en EMDR bij haar patiënten toe. Mentaalvrij - Mentorplus werkt met een persoonsgerichte, laagdrempelige manier van behandelen waarin de wensen van de patiënt en samenwerking tussen en patiënt behandelaar centraal staan.

Onze unieke manier van behandelen is onze omgang met diagnostiek: de onderzoeksinformatie wordt niet enkel gebruikt om diagnoses te kunnen stellen maar des te meer om de patiënt nieuwe, behulpzame inzichten over zichzelf te geven en deze vervolgens om te zetten naar kleine, positieve gedragsveranderingen. Indien van toepassing zal ook de persoonlijke omgeving (bijvoorbeeld de partner) betrokken worden in dit proces.

Mentaalvrij - Mentorplus past E-health modules toe in combinatie met fysieke behandelsessies. Afstemming hierin is op basis van de behoeften van de patiënt. In overleg met de patiënt en uitkomsten van het Therapeutisch Psychologisch Onderzoek wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld.

Mentaalvrij - Mentorplus behandeld circa 200+ patiënten per jaar. De klachtbeelden lopen uiteen van depressie, angst en/of persoonlijkheidsproblematiek met of zonder een onderliggende stoornis.

Onze behandelingen zijn in de kern Basis GGZ. Specialistische GGZ problematiek behandelen wij alleen als de problematiek / hulpvraag aansluit bij de expertise van onze behandelaren. Bij klachten die niet aansluiten op de expertisen van onze behandelaren verwijzen wij door naar passende Specialistische GGZ.

 

4b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn instelling terecht:

Aandachtstekort- en gedrags Pervasief

Overige kindertijd Depressie

Angst

Restgroep diagnoses

Psychische stoornissen door een somatische aandoening

Slaapstoornissen

Persoonlijkheid

Eetstoornis

 

4c. Biedt uw organisatie hoogspecialistische ggz (3e lijns ggz):

Nee

 

4d. Heeft u nog overige specialismen: (optioneel, meerdere antwoorden mogelijk):

Overig, namelijk: ADHD

 

5. Beschrijving professioneel netwerk:

De zorg binnen Mentaalvrij - Mentorplus is georganiseerd in, kleinschalige, zelfstandige teams van zorgprofessionals met niet meer dan 6 zorgprofessionals per vestiging. Aan elk team zijn één of meerdere regiebehandelaren verbonden. In de zelfstandige teams werken onder meer Klinisch psychologen, GZ psychologen, WO psychologen en WO orthopedagogen. Zij werken in een multidisciplinair team waarin zij de mogelijkheid hebben om met collega's te overleggen of hen te raadplegen als dat nodig is zoals in de vorm van intercollegiaal overleg en intervisie.

Mentaalvrij - Mentorplus werkt samen met huisartsen. Wij informeren en indien nodig betrekken wij de huisarts bij de behandeling. Dit doen wij door de huisarts bij start en bij afsluiting van de behandeling en met toestemming van de patiënt te informeren over het verloop van de behandeling. In dit verslag wordt de diagnose, inhoud en verloop van de behandeling, de actuele gezondheidssituatie en vervolg- en behandelingsafspraken vermeld.

Mentaalvrij - Mentorplus werkt samen met andere zorgaanbieders zoals crisisdiensten, SGGZ instellingen en wijkteams in de regio. Indien wij niet de juiste behandeling kunnen bieden, dragen we de behandeling over aan een andere zorgaanbieder. Dit wordt altijd met de patiënt besproken.

 

6. Onze instelling biedt zorg aan in:

Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

 

6a. Mentaalvrij - Mentorplus heeft aanbod in:

de generalistische basis-ggz:

  • GZ Psycholoog: R.A.J. Baks (Big registratienummer: 29049655825, AGB: 94002659)
  • Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut: J.M.A.J. van Gent (Big registratienummer: 69047432116, AGB: 94061251)
  • GZ psycholoog: E.M.W. Geurts (Big registratienummer:89926685725, AGB: 94100639) de gespecialiseerde-ggz:
  • Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut: J.M.A.J. van Gent (Big registratienummer: 69047432116, AGB: 94061251)

 

6b. Mentaalvrij - Mentorplus heeft aanbod in de categorieën van complexiteit van situatie:

Categorie A Indicerend regiebehandelaar:

 • GZ Psycholoog: R.A.J. Baks (Big registratienummer: 29049655825)
 • Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut: J.M.A.J. van Gent (Big registratienummer: 69047432116, AGB: 94061251)
 • GZ psycholoog: E.M.W. Geurts (Big registratienummer:89926685725, AGB: 94100639) Categorie A Coördinerend regiebehandelaar:
 • GZ Psycholoog: R.A.J. Baks (Big registratienummer: 29049655825)
 • Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut: J.M.A.J. van Gent (Big registratienummer: 69047432116, AGB: 94061251)
 • GZ psycholoog: E.M.W. Geurts (Big registratienummer:89926685725, AGB: 94100639) Categorie B Indicerend regiebehandelaar:
 • Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut: J.M.A.J. van Gent (Big registratienummer: 69047432116) Categorie B Coördinerend regiebehandelaar:
 • Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut: J.M.A.J. van Gent (Big registratienummer: 69047432116)

 

7. Structurele samenwerkingspartners

Mentaalvrij - Mentorplus werkt ten behoeve van de behandeling en begeleiding van patiënten/cliënten samen met (beschrijf de functie van het samenwerkingsverband en wie daarin participeren (vermeldt hierbij NAW-gegevens en website)):

Mentaalvrij - Mentorplus werkt ten behoeve van de behandeling van haar cliënten samen met de volgende partners:

Diverse huisartsen in de regio Voorne Putten:

Functie samenwerking: verwijzingen, uitwisseling informatie voor vormgeving behandeltraject

  • Huisartsengroep Brielle (https://www.huisartsengroepbrielle.nl)
  • Huisartsenpraktijk Jacobskerk (https://www.jacobskerk.nl)
  • Huisartspraktijk Olieslagers (https://olieslagers.praktijkinfo.nl)
  • Huisartsenpraktijk Oostvoorne (https://oostvoorne.praktijkinfo.nl)
  • Huisartsenpraktijk Middelland (https://www.praktijkmiddelland.nl)
  • Huisartsenpraktijk Hoogervorst (https://www.hoogervorst.info)

 

  • PKJP (https://pkjp.nl)

Functie: samenwerking op het gebied van de GZ opleiding

 

II. Organisatie van de zorg

8. Lerend netwerk

Mentaalvrij - Mentorplus geeft op de volgende manier invulling aan het lerend netwerk van indicerend en coördinerend regiebehandelaren. Indien u een kleine zorgaanbieder bent (2 -50 zorgverleners), dient u ook aan te geven met welke andere zorgaanbieder u zich heeft verbonden om dit lerend netwerk mogelijk te maken.

Wij hebben een lerend netwerk gevormd met de volgende zorgaanbieders/verleners:

 • Chloe Verkamman (Psycholoog NIP, Microconsult)
 • Renee Leijs (Gedragswetenschapper, Enver)
 • Margriet van Eikeren (Orthopedagoog Generalist, Provess)
 • Jacqueline Bosman (Orthopedagoog Generalist, Bureau Doorstart)

Er worden structureel bijeenkomsten ingepland waarin kennis, nieuwe inzichten en ontwikkelingen met elkaar worden gedeeld. In elke bijeenkomst staat een thema centraal en vind op diverse locaties, van de zorgverleners, plaats.

 

9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen

Mentaalvrij - Mentorplus ziet er als volgt op toe dat:

 

9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:

De regiebehandelaren zijn allen geregistreerd in het BIG-register en betrokken in (minimaal) de diagnostiek en evaluatiefase van alle behandelingstrajecten.

WO (mede)behandelaren zijn geregistreerd bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), zijn in het bezit van een BAPD (aantekening diagnostiek) en een Logo verklaring.

Bij aanname van nieuwe medewerkers wordt altijd:

  • Een verklaring omtrent gedrag gevraagd
  • Arbeids- en opleidingsverleden gecontroleerd
  • Een intern inwerk/opleidingsplan opgesteld

Medebehandelaren maken onderdeel uit van het Multidisciplinair Overleg met een GZ psycholoog en/of klinisch psycholoog. Elke behandelaar heeft minstens 10 uur per kalenderjaar aan intervisie.

Twee keer per jaar vind er een individueel ontwikkelings/functioneringsgesprek plaats met de behandelaar. In deze gesprekken worden er cyclisch doelen opgesteld vanuit input zoals een 360 graden feedback, de cliënttevredenheid (CQI), het dossiergebruik, het volgen van richtlijnen en protocollen en toepassing van vaardigheden.

Mentaalvrij - Mentorplus organiseert jaarlijks interne cursussen gericht op specifieke thema's vanuit ons behandelaanbod en nieuwe ontwikkelingen. Elke behandelaar volgt jaarlijks een externe cursus/opleiding op het gebied van behandeling en diagnostiek.

 

9b. Zorgverleners volgens kwaliteitsstandaarden, zorgstandaarden en richtlijnen handelen:

Mentaalvrij - Mentorplus is op dit moment bezig om een kwaliteitssysteem (ISO 9001) in haar organisatie te implanteren. De certificering voor de ISO 9001 is gepland voor december dit jaar (2023). Onderdeel van ISO 9001 zijn de jaarlijkse audits waarin onder andere steekproeven worden getrokken uit de behandeldossiers en gesprekken met behandelaren.

Om aan de steekproeven te voldoen zetten wij de volgende middelen in:

  • Coördinatie vanuit de regiebehandelaren en teamcoördinator
  • Cyclische functionerings/ontwikkelingsgesprekken
  • Persoonlijke opleidingsplannen
  • Jaarlijkse organisatie brede beoordelingen en aanpassingen

Op deze wijze wordt gewaarborgd dat medewerkers handelen volgens kwaliteitsstandaarden, zorgstandaarden en richtlijnen.

 

9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:

Elke behandelaar volgt per kalenderjaar een externe cursus middels het opleidingsbudget op het gebied van behandeling en diagnostiek. Daarnaast heeft elke behandelaar minimaal 10 uur intervisie per jaar waarin multidisciplinair deskundigheid met elkaar wordt gedeeld.

 

10. Samenwerking

10a. Samenwerking binnen uw organisatie en het (multidisciplinair) overleg is vastgelegd en geborgd in het professioneel statuut (kies een van de twee opties):

Ja

 

10b. Binnen Mentaalvrij - Mentorplus is het (multidisciplinair) overleg en de informatie- uitwisseling en -overdracht tussen indicerend en coördinerend regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld (beschrijf wat u heeft geregeld voor het uitvoeren van de (multidisciplinaire) overleggen, o.a. samenstelling, overlegfrequentie, wijze van verslaglegging):

Op elke vestiging vindt periodiek een multidisciplinair overleg plaats. Aan dit overleg neemt altijd een GZ psycholoog (Basis GGZ) of een klinisch psycholoog deel (SGGZ). Op cruciale momenten, zoals een wijziging van het behandelplan of een (dreigende) crisis in een behandeling stemt de regiebehandelaar af met het multidisciplinair team. Van multidisciplinaire overleggen wordt verslag gemaakt in het cliëntdossier.

 

10c. Mentaalvrij - Mentorplus hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:

Tijdens een behandeling en in de evaluatiefase wordt het klachtenniveau van de cliënt gemonitord, tijdens de multidisciplinaire overleggen wordt beoordeeld of het gekozen zorgpad het juiste is of dat kan worden op- of afgeschaald. Besluiten hieromtrent worden altijd in overleg met de cliënt genomen.

 

10d. Binnen Mentaalvrij - Mentorplus geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure:

Bij verschil van inzicht tussen betrokken zorgverleners wordt betreffende een behandeling wordt dit geagendeerd in het MDO. In goed overleg worden de inzichten besproken. De keuze van de regiebehandelaar is leidend.

 

11. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens

11a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

Ja

 

11b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

 

11c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/ NZA:

Ja

 

12. Klachten en geschillenregeling

12a. Patiënten/cliënten kunnen de klachtenregeling hier vinden (kies een van de twee opties):

Link naar klachtenregeling: https://www.mentaalvrij.nl/meld-een-klacht

 

12b. Patiënten/cliënten kunnen met geschillen over een behandeling en begeleiding terecht bij Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten: Geschillencommissie Zorg Contactgegevens: 070 - 310 53 71, info@klachtenloket-zorg.nl

De geschillenregeling is hier te vinden:

Link naar geschillenregeling: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/procesinformatie/

 

III. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in deze instelling doorloopt

 

13. Wachttijd voor intake/probleemanalyse en behandeling en begeleiding Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling en begeleiding via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is –indien het onderscheid van toepassing is– per zorgverzekeraar en per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://www.mentaalvrij.nl/beschikbaarheid

 

14. Aanmelding en intake/probleemanalyse

14a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

Onze aanmeldprocedure loopt als volgt:

  1. Wij ontvangen een verwijzing van een huisarts of een andere bevoegde verwijzer via Zorgdomein
  2. De aanmelder wordt verzocht door de verwijzer en vanuit informatie op de verwijzing via onze website de intake vragenlijst in te vullen
  3. De teamcoördinator koppelt aan de hand van de verwijsbrief en de ingevulde intake vragenlijst de aanmelder aan een (regie)behandelaar die qua specialisme het beste aansluit bij de hulpvraag van de cliënt
  4. De teamcoördinator met ondersteuning van het telefonistenteam belt de aanmelder om de intake in te plannen en tevens extra informatie te geven over het algemene verloop van het behandeltraject en de vergoedingsmogelijkheden en voorwaarden
  5. Er wordt een cliëntendossier aangemaakt in ons Electronisch Cliënten Dossier waarin alle nodige informatie (verwijsbrief, intake vragenlijst, datum intake/betrokken behandelaren, persoonlijke gegevens) worden toegevoegd
  6. De aanmelder ontvangt een bevestigingsmail van het intakegesprek + alle belangrijke informatie (behandelroutekaart, vergoedingsinformatie). Een dag voor de intake ontvangt de aanmelder een herinneringsmail.

 

14b. Binnen Mentaalvrij - Mentorplus wordt de patiënt/cliënt doorverwezen naar een andere zorgaanbieder met een passend zorgaanbod of terugverwezen naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de instelling geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:

Ja

 

15. Indicatiestelling

Beschrijf hoe de intake/probleemanalyse en indicatiestelling binnen uw instelling is geregeld (hoe komt de aanmelding binnen, hoe komt de afspraak met de patiënt/cliënt voor de intake tot stand, wie is in de intakefase de indicerend regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand (afstemming met patiënt/cliënt), waaruit bestaan de verantwoordelijkheden van de indicerend regiebehandelaar bij het stellen van de diagnose)

De intake, probleemanalyse en indicatiestelling komt op de volgende manier tot stand:

* Intake

De intake komt tot stand zoals ook beschreven bij punt 14A:

1. Wij ontvangen een verwijzing van een huisarts of een andere bevoegde verwijzer via Zorgdomein

2. De aanmelder wordt verzocht door de verwijzer en vanuit informatie op de verwijzing via onze website de intake vragenlijst in te vullen

3. De teamcoördinator koppelt aan de hand van de verwijsbrief en de ingevulde intake vragenlijst de aanmelder aan een (regie)behandelaar die qua specialisme het beste aansluit bij de hulpvraag van de cliënt

4. De teamcoördinator met ondersteuning van het telefonistenteam belt de aanmelder om de intake in te plannen en tevens extra informatie te geven over het algemene verloop van het behandeltraject en de vergoedingsmogelijkheden en voorwaarden

5. Er wordt een cliëntendossier aangemaakt in ons Electronisch Cliënten Dossier waarin alle nodige informatie (verwijsbrief, intake vragenlijst, datum intake/betrokken behandelaren, persoonlijke gegevens) worden toegevoegd

6. De aanmelder ontvangt een bevestigingsmail van het intakegesprek + alle belangrijke informatie (behandelroutekaart, vergoedingsinformatie). Een dag voor de intake ontvangt de aanmelder een herinneringsmail.

Op basis van hulpvraag en behoeften cliënt wordt een passende indicerend regiebehandelaar gekoppeld aan de aanmelder/cliënt

* Probleemanalyse en indicatiestelling

De probleemanalyse komt als volg tot stand:

1. Informatie vanuit de verwijzing en ingevulde intake vragenlijst wordt geregistreerd

2. Informatie vanuit het intakegesprek (uitvragen achtergrond, klachten, hulpvraag en behoeften cliënt) wordt geregistreerd

3. Informatie vanuit diagnostisch onderzoek wordt geregistreerd

4. De indicerend regiebehandelaar stelt, en indien daar sprake van is samenwerking met de medebehandelaar, vanuit de geregistreerde informatie de probleemanalyse en indicatiestelling op in een MDO. De probleemanalyse en indicatiestelling wordt (tezamen met het behandelplan) teruggekoppeld naar de cliënt en bij akkoord van de cliënt vastgelegd in het ECD, een persoonlijke brief naar de cliënt en het behandelplan. De verwijzer ontvangt een, indien cliënt daarmee akkoord gaat, een terugkoppelingsbericht.

 

16. Behandeling en begeleiding

16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol (multidisciplinair) team):

Het behandelplan wordt als volgt opgesteld:

1. Informatie vanuit de verwijzing en ingevulde intake vragenlijst wordt geregistreerd

2. Informatie vanuit het intakegesprek (uitvragen achtergrond, klachten, hulpvraag en behoeften cliënt) wordt geregistreerd

3. Informatie vanuit diagnostisch onderzoek wordt geregistreerd

4. De indicerend regiebehandelaar stelt, en indien daar sprake van is samenwerking met de medebehandelaar, vanuit de geregistreerde informatie het behandelplan op in een MDO. Het behandelplan wordt teruggekoppeld naar de cliënt en bij akkoord van de cliënt vastgelegd in het ECD, een persoonlijke brief naar de cliënt en het behandelplan. De verwijzer ontvangt per Zorgmail, indien cliënt daarmee akkoord gaat, een terugkoppelingsbericht.

5. Indien er sprake is van het betrekken van een naasten (deze mogelijkheid zal in het intakegesprek besproken worden) in het behandeltraject zal ook de manier van betrokkenheid worden vastgelegd. Betrokkenheid kan op verschillende gebieden plaatsvinden:

- Het informeren (psycho educatie) van de (TA) diagnose en/of klachten van de cliënt aan de naasten

- Het betrekken van naasten bij het uitvoeren van de therapie opdrachten

- Het betrekken van de naasten in het opstellen van het behandelplan en een crisisplan

- Het ondersteunen van de naasten zelf

 

16b. Het centraal aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de coördinerend regiebehandelaar (beschrijving rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken medebehandelaars):

De coördinerend regiebehandelaar neemt telefonisch en/of chat in de intakefase contact op met de cliënt om haar/zijn rol in het behandelingsproces van de behandeling kenbaar te maken. De contactgegevens van de coördinerend regiebehandelaar worden in dit contact aan de cliënt gegeven.

Eventuele terugkoppeling van de cliënt aan de coördinerend regiebehandelaar wordt (met toestemming van cliënt) in overleg met de (mede)behandelaar besproken en op de uitkomst(e)n wordt gehandeld. De coördinerend regiebehandelaar monitort of deze handelingen worden uitgevoerd.

 

16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen Mentaalvrij - Mentorplus als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

De voortgang van de behandeling wordt gemonitord middels geplande evaluatiegesprekken en vragenlijsten. De regiebehandelaar ziet (indien zij/hij zelf niet de behandeling uitvoert) de uitslagen en kan zo de behandeling volgen en waar nodig bijsturen met de behandelaar middels een MDO. In de evaluatiefase wordt bovendien door de regiebehandelaar opnieuw contact opgenomen met de cliënt middels een telefoongesprek of chat.

 

16d. Binnen Mentaalvrij - Mentorplus reflecteert de coördinerend regiebehandelaar samen met de patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt (toelichting op wijze van evaluatie en frequentie):

In de evaluatiefase worden de behandeldoelen en effectiviteit besproken / bekeken aan de hand van het evaluatieverslag met de cliënt en eventuele naasten en aanvullende passende vragenlijsten (bijv. SQ48, FIT-60). De coördinerend regiebehandelaar controleert deze informatie en stuurt indien nodig bij in samenwerking met de (mede)behandelaar, cliënt en eventuele naasten.

 

16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen Mentaalvrij - Mentorplus op de volgende manier gemeten (wanneer, hoe):

Bij het afsluiten van de behandeling ontvangt de cliënt per mail de CQI (Consumer Quality Index). De cliënttevredenheid wordt per behandelaar bijgehouden en is onderdeel van de cyclische functionerings/ontwikkelingsgesprekken.

 

17. Afsluiting/nazorg

17a. De resultaten van de behandeling en begeleiding en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken (o.a. informeren verwijzer, advies aan verwijzer over vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar, hoe handelt instelling als patiënt/cliënt bezwaar maakt tegen informeren van verwijzer of anderen):

Bij het afsluiten van een behandeling wordt de cliënt en verwijzer geïnformeerd met een beknopt verslag van de behandeling. Dit verslag wordt per Zorgmail naar de verwijzer toegestuurd. Waar nodig worden ook adviezen over eventuele vervolgstappen gegeven aan de verwijzer. De cliënt moet toestemming hiervoor geven. Indien de cliënt hiervoor geen toestemming geeft versturen wij geen verslag.

 

17b. Patiënten/cliënten of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de behandeling en begeleiding sprake is van crisis of terugval:

Na afsluiting van het behandeltraject wordt een plan opgesteld wat de cliënt kan doen bij een terugval, ook wordt ruim in de toekomst een nazorg bijeenkomst geplant. De cliënt kan hier gebruik van maken indien zij/hij dit nodig heeft. Zo niet, dan kan zij/hij de nazorg bijeenkomst annuleren.

 

IV. Ondertekening

Naam bestuurder van Mentaalvrij - Mentorplus:

M.A.J. Baks

Plaats:

Brielle

Datum:

13-02-2023

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Ja

 

Bij het openbaar maken van het kwaliteitsstatuut voegt de ggz-instelling de volgende bijlagen op de registratiepagina van www.ggzkwaliteitsstatuut.nl toe:

Een afschrift/kopie van het binnen de instelling geldende kwaliteitscertificaat (HKZ/NIAZ/JCI en/of ander keurmerk);

Zijn algemene leveringsvoorwaarden;

Het binnen de instelling geldende professioneel statuut, waar de genoemde escalatie-procedure in is opgenomen.