Landelijk Kwaliteitstatuut GGZ

Het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ beschrijft de kwaliteitsnormen waaraan wij (moeten) voldoen om de zorg voor onze cliënten in de GGZ te organiseren

2012 M10 I401 N028
Hero

Bekijk hieronder het goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden (Format C) van Mentaalvrij

I. Algemene informatie

 

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: RAJ. Baks

BIG-registraties: 29049655825

Basisopleiding: GZ psycholoog

AGB-code persoonlijk: 94002659

 

Praktijk informatie 1

Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Bureau voor Vaardigheidsonderzoek B.V.V.O. / Praktijk voor GZ psychologie
E-mailadres: info@microconsult.nl
KvK nummer: 24248069

Website: www.microconsult.nl

AGB-code praktijk: 94002232

 

Praktijk informatie 2

Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Mentaalvrij - Mentorplus B.V.

E-mailadres: info@mentaalvrij.nl
KvK nummer: 85987913
Website: www.mentaalvrij.nl

AGB-code praktijk: 94066860

 

2. Biedt zorg aan in

Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

2a.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk. de generalistische basis-ggz

2b.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk. Categorie A

 

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

 

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.: 

Wij gebruiken de erkende behandelmethodes Therapeutisch Psychologisch Onderzoek/Therapeutisch Assessment (TPO/TA) en Gedragstherapie (ACT, CGT) bij onze patiënten. Wij geloven in een persoonsgerichte manier van behandelen waarin samenwerking tussen behandelaar en patiënt centraal staat. Daarnaast passen wij psychologisch onderzoek toe in therapievorm (TPO/TA), de onderzoeksinformatie wordt niet enkel gebruikt om diagnoses te kunnen stellen maar des te meer om de patiënt nieuwe, behulpzame inzichten over zichzelf te geven en deze vervolgens om te zetten naar kleine, positieve gedragsveranderingen. Wij behandelen circa 200+ patiënten per jaar. De klachtbeelden lopen uiteen van depressie, angst en/of persoonlijkheidsproblematiek met of zonder een onderliggende stoornis. Onze behandelingen zijn Basis GGZ. Bij klachten die de Basis GGZ overstijgt verwijzen wij door naar Specialistische GGZ.

 

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

Aandachtstekort- en gedrag

Pervasief
Overige kindertijd Depressie

Angst
Restgroep diagnoses

Psychische stoornissen door een somatische aandoening Persoonlijkheid

 

4. Samenstelling van de praktijk

Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

 

Indicerend regiebehandelaar 1

Naam: R.A.J. Baks

BIG-registratienummer: 29049655825

 

Indicerend regiebehandelaar 2

Naam: J.M.A.J. van Gent - Wagemans

BIG-registratienummer: 69047432116

 

Coördinerend regiebehandelaar 1

Naam: R.A.J. Baks

BIG-registratienummer: 29049655825

 

Coördinerend regiebehandelaar 2

Naam: J.M.A.J. van Gent

BIG-registratienummer: 69047432116

 

Medebehandelaar 1

Naam: J. van Es
BIG-registratienummer -
Specifieke deskundigheid: Jeudgpsycholoog NIP. AGB: 94110078

 

Medebehandelaar 2

Naam: C. Verkamman - Koote
Specifieke deskundigheid: Jeugdpsycholoog NIP. AGB 94017332

 

Medebehandelaar 3

Naam: D. Stapelbroek

BIG-registratienummer -
Specifieke deskundigheid: Psycholoog NIP

 

Medebehandelaar 4

Naam: C. de Clercq
BIG-registratienummer -
Specifieke deskundigheid: Jeugdpsycholoog NIP. AGB: 94110683

 

Medebehandelaar 5

Naam: A. van Gijzen

BIG-registratienummer -
Specifieke deskundigheid: Psycholoog MSc.

 

Medebehandelaar 6

Naam: T. Witteman
BIG-registratienummer -
Specifieke deskundigheid: Jeugdpsycholoog MSc.

 

Medebehandelaar 7

Naam: M. van Dijk
BIG-registratienummer -
Specifieke deskundigheid: Orthopedagoog. AGB: 94101293

 

Medebehandelaar 8

Naam: M.M. Meeder
BIG-registratienummer -
Specifieke deskundigheid: Psycholoog MSc.

 

 

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk

 

5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Anders: Intervisiegroep regio Rijnmond platform vrijgevestigden Rijnmond

 

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Huisartsen/POHers GGZ in de regio. Zorgadviesteams, interne begeleiders.

 

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Intercollegiale consultatie in de intervisie groep multidisciplinair overleg zat teams

 

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Aanwezigheid : maandag t/m vrijdag van 9.00 t/m 17.00 uur

 

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: wij behandelen binnen de Basis GGZ

 

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder: 

Chloe Verkamman (Psycholoog NIP, Microconsult)
Renee Leijs (Gedragswetenschapper, Enver)

Margriet van Eikeren (Orthopedagoog Generalist, Provess)

Jacqueline Bosman (Orthopedagoog Generalist, Bureau Doorstart)

 

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:

Er worden structureel bijeenkomsten ingepland waarin kennis, nieuwe inzichten en ontwikkelingen met elkaar worden gedeeld. In elke bijeenkomst staat een thema centraal en vind op diverse locaties, van de zorgverleners, plaats.

 

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Nee

 

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.

Ik upload het document/de documenten met de behandeltarieven, no-show voorwaarden en no- show tarief op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

 

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie

Bij- en nascholing
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep: www.nip.nl / www.nvo.nl

 

9. Klachten- en geschillenregeling

 

Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Drs. R.A.J. Baks nvo.nl lvvp.nl nip.nl
Link naar website: lvvp.nl / nvo.nl / nip.nl

 

Link naar website:

https://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/

 

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

 

10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:

Drs. E. Uitdehaag Big: 69061075625

 

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

 

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

 

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://www.mentaalvrij.nl/beschikbaarheid

 

12. Aanmelding en intake

 

12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):


1. De patiënt vult na een verwijzing zijn/of haar contact gegevens in op onze website of neemt telefonisch contact met ons op.

 

2. De coördinator behandeld de telefonische aanmelding. Doet een check of de zorg van Mentaalvrij passend is bij de hulpvraag van de patiënt. Als dit zo is plant de coördinator een intakegesprek in. Zo niet dan overlegt hij/zij met de regiebehandelaar en verwijst zo nodig terug of door.


3. De patiënt ontvangt een digitale anamnese die zijn of hij voor het intakegesprek dient in te vullen 4. De intake vind plaats. Hierin wordt besloten of er een traject gestart gaat worden of er terug/ doorverwezen gaat worden

 

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja

 

13. Behandeling

 

13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): 

Ja

 

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

 

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Informatie op onze website
Anamnese
Informatie in het intakegesprek
Behandelplan

 

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Via rapportages in ons electronisch ECD
Via vragenlijsten

Via een evaluatie van het behandelplan en doelen Via intercollegiaal overleg (casusoverleg)

 

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
5 weken

 

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):

Via het voortgangs/eindgesprek / testen vanuit TPO

 

14. Afsluiting/nazorg

 

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

 

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

 

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

 

15. Omgang met patientgegevens

15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

 

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

 

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja

 

III. Ondertekening

Naam: RAJ Baks

Plaats: Brielle

Datum: 03-02-2022

 

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Ja